Monkey Shoulder

8€

Blended Malt Scotch Whiskey, 40% alc.